Coronathermometer

De coronathermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. De thermometer heeft vier verschillende standen:

1. Laag
De basisadviezen blijven gelden. Wanneer iedereen deze opvolgt, is te verwachten dat de impact op de samenleving en de druk op de zorg beperkt is.

2. Verhoogd
De basisadviezen blijven gelden. De impact op de samenleving en de zorg is verhoogd. Vooral kwetsbare groepen lopen meer risico.

3. Hoog
De basisadviezen blijven gelden. De impact op de samenleving en op de zorg neemt toe. Dit uit zich bijvoorbeeld in hoger ziekteverzuim in meerdere sectoren.

4. Zeer hoog
De basisadviezen blijven gelden. De impact op de samenleving en op de zorg is zeer hoog. De gevolgen hiervan zijn merkbaar voor iedereen.

Als de coronathermometer omhoog of omlaag gaat, leidt dit niet automatisch tot andere maatregelen. Het betekent slechts dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. Het is dan aan het Kabinet om te bepalen of en welke maatregelen zij neemt. Zo weegt het kabinet ook maatschappelijke overwegingen mee in de besluitvorming. De thermometer heeft dus geen directe relatie met de maatregelen of sectorplannen.

Iedere twee weken – en zo nodig wekelijks – bespreekt het RIVM de stand van de thermometer. Op 11 oktober 2022 is de coronathermometer verhoogd naar niveau 2. Maar daarmee zijn we nog niet in een volgende fase/trede van de maatregelenladders aangekomen. Er is momenteel dus geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen.

aangesloten organisaties